Sponsored links


 


Những chủ đề đă đăng

Chủ đề mới trả lời
Những câu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 803
Total Posts/Góp ư kiến: 10306

Back to Forum
Personal Profile/
Trang cá nhân
ototot

Date   8/19/2006 7:49:17 AM
Gender Male 
Marital status Single 
Country US 
Educational BA/BS (4 years college) 
Occupation Hưu  
About me Tôi là mẫu người sống dấn thân, mặc dầu biết rơ là phải chịu nhiều thiệt tḥi trước mắt. Tuy nhiên, sống với những mục đích lại là niềm tin cuả tôi để đạt hạnh phúc tối hậu. 
   
  Send Email/Goi Email to ototot
  Giúp Đở (FAQs)
 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep